Pagina-afbeelding met de tekst: Godelieve ten Kortenaar. Verlies, verandering, zingeving
Home > Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding


Hieronder vind je eerst wat algemene informatie over mijn praktijk. Daaronder volgt informatie over de drie verschillende invalshoeken die ik tijdens de persoonlijke begeleiding van cliënten combineer. 

In mijn praktijk is het mogelijk samen te werken rondom

een ingrijpend verlies dat je geleden hebt

veranderingen in je leven waar je nog geen weg mee weet

vragen over waarom en hoe weer verder te gaan met je bestaan

 

Wat vanzelfsprekend leek, blijkt dat ineens niet meer te zijn. Je wordt geconfronteerd

 …met het leven als een proces van voortdurende verandering
 …met je eigen opvattingen over je bestaan
 …met tegenstrijdigheden tussen je hart en je hoofd
 

Van mij mag je een open blik, helderheid, respect en mededogen verwachten.

Zo mag en kan er van alles gedacht, ervaren en besproken worden. Samen gaan we op zoek naar wat jij nodig hebt om je leven te leven.

Als filosoof ben ik getraind om vanuit verschillende perspectieven en denktradities met je mee te denken en alternatieven aan te reiken.

Als verliesbegeleider heb ik de kennis om je te informeren over wat verlies in het leven van mensen kan betekenen. Ik ben opgeleid in het omgaan met jouw ervaringen en emoties.

Als ervaringsdeskundige ken ik de praktijk van alledag.

 

Deze drie verschillende invalshoeken zijn kenmerkend voor mijn benaderingswijze.

 

De filosofische benadering

 

 

 

‘Het is belangrijker dat een mens leert

 

het sprankje licht dat van binnenuit

 

langs zijn geest flitst

 

te betrappen en te bekijken

 

dan naar de luister van barden en wijzen op te zien’

 
 

Citaat W.Emerson

 
  

Voor wie het leven bewust doorleeft is filosoferen een onontbeerlijke activiteit bij het maken van keuzes, het zoeken van een perspectief, het krijgen van greep op het bestaan of het respectvol kunnen omgaan met zichzelf en de ander. Filosofische vragen zijn geen alledaagse vragen, toch kunnen zij een belangrijke plaats innemen in het bestaan van mensen. Het zijn namelijk de vragen die er ‘toe doen’ en waar geen eenduidig antwoord op mogelijk is.

Al filosoferend ga je op zoek naar wat ‘wijs’ is om te denken, te vinden, te geloven, te doen aangaande vragen waar het leven je voor stelt. Filosofisch denken vraagt om een open blik, een aandachtig oor, een soepele geest en de bereidheid tot zelfreflectie. Filosoferen is een manier van ‘zijn’ waarbij je verder denkt dan je weet, zonder uit te gaan van vanzelfsprekendheden…

 
 De methodiek

 

Als je je leven bewust leeft, confronteert het je met jouw eigen opvattingen over je bestaan. Je staat voor keuzes of in situaties die niet eenvoudig zijn. Je zit ergens mee. Je vraagt je af waarom er bepaalde dingen in je leven gebeuren. En je denken komt steeds op hetzelfde punt tot stilstand….

 
 
 

Onderzoeken

Tijdens een consult wordt de kwestie waar je als cliënt mee ’zit’ als vertrekpunt genomen voor een gezamenlijk filosofisch onderzoek. Uitgangspunt is het stellen van vragen en het ’gedachten wisselen’ vormt de kern van dit proces. Samen benaderen we de kwestie met een zekere afstand en ordenen we de opvattingen achter de emoties.

 

Daarna gaan we op zoek naar één of meer filosofische thema’s die erin verborgen liggen . Als we die gevonden hebben werken we vragenderwijs verder om zo de gedachten te analyseren en het denken weer vlot te trekken.

 Wat kun je je zoal afvragen?

 • Welke opvattingen klinken door in de taal die je gebruikt?

 • Welke waarderingen zijn er zichtbaar in je spreken en handelen?

 • Wat is de basis van je redeneringen en hoe zijn ze opgebouwd?

• Wat zijn de achterliggende gedachten bij je emoties ? 

• Welke verklaringen liggen aan je opvattingen ten grondslag ? 

• Heb je uitgesproken opvattingen of een eigen levensfilosofie waarvan je het bestaan niet kende? 

• Neem je bepaalde denkbeelden als vanzelfsprekend aan terwijl ze dat misschien niet zijn? 

• Welke waarden en normen spelen een belangrijke rol in je leven? 

• Welke overtuigingen spelen een rol in je leven? 

• Zijn je opvattingen een leiband of een leidraad in je leven? 

• ….?

 
Mogelijke antwoorden

 

 

Gaandeweg nemen we alternatieve perspectieven onder de loep . Daarbij putten we ook uit de antwoorden die in 25 eeuwen westerse filosofie en oosters denken gegeven zijn op de vragen die centraal staan.
We streven er samen naar het denken ‘gaande houden’ met gevoel en oog voor wie je hier en nu bent, wilt en kunt zijn.
 

Een passend antwoord
In de dialoog kunnen we het denken delen. Maar uiteindelijk moet het gedachte, de vertelling, weerklank vinden bij de cliënt; kun je lijfelijk voelen dat het antwoord voor jou past? Alleen jij zelf kunt bepalen of er voor jou ten aanzien van de kwestie een balans is tussen hoofd en hart, tussen de gedachte en de ervaring. 

En zo kun je meer tot je recht komen, jezelf in het centrum van je bestaan zetten en je leven ten volle leven.

 
De verliesbegeleiders benadering

 

 

 

‘Men moet geduld hebben

 

met het onopgeloste in het hart

 

en proberen de vragen lief te hebben,

 

als ontoegankelijke ruimtes,

 

als boeken, geschreven in volkomen onbekende taal

 

Wanneer men die vragen leeft

 

leeft men misschien geleidelijk

 

zonder het te merken

 

op een ongewone dag binnen in het antwoord’

 
 

Citaat R.M. Rilke

  

Het leven speelt zich af tussen ontmoeten, verbinden en laten gaan. We worden geboren en maken contact , we hechten ons , nemen afscheid, rouwen, geven betekenis aan het verlies en maken weer contact, we hechten ons, nemen afscheid, rouwen, geven betekenis aan het verlies en maken contact, we…….

In het verleden ging men ervan uit dat het rouwproces voltooid was op het moment dat de rouwfases goed doorlopen zijn en de rouwtaken volbracht waren. Tegenwoordig denkt men daar anders over.

 

Dwalen en stappen

Fiddelaers-Jaspers en Nooten hebben het over ‘dwalen door het land van rouw’ . In een rouwproces zet elk mens stappen. De richting waarin, het tijdstip en de manier waarop zijn zeer persoonlijk. Zij benoemen de volgende stappen tijdens het dwalen:

Overeind blijven

Aanschouwen

Verduren

Omkeren

Funderen

Opbouwen

Integreren

 

In navolging van Worden spreken zij over de volgende rouwtaken. 

Vier taken

Beseffen dat iemand echt dood is

Omgaan met een warboel aan gevoelens

Verder leven met het gemis en met je herinneringen

Je pakt het leven weer op met die ander in je hart

Twee sporen

Stroebe en Schut spreken over het duale procesmodel. Tijdens het rouwproces worden volgens hen twee sporen doorlopen. Aan de ene kant is er de oriëntatie op het verlies met alles dat er bij hoort. Aan de andere kant is er sprake van oriëntatie op herstel omdat het leven ook verder gaat.

Soms is het tijd om te laten zijn en soms is het tijd om te handelen. Elk rouwproces is uniek en persoonlijk. Een levenlang zet je stappen…

Acht uitdagingen

Maes ziet de volgende acht uitdagingen op het pad:

Erkennen van de onherroepelijkheid van het verlies.

Het inzetten van de emotionele en cognitieve verwerkings- en reguleringsprocessen.

Het loslaten van de fysieke aanwezigheid van de oude wereld met de geliefde (hechtingsfiguur) en een nieuwe symbolische relatie met de overledene ontwikkelen.

Het aanpassen aan de verander(en)de omgeving zonder de geliefde. 

Het in stand houden van de eigen identiteit en (her)definiëren van het zelf.

Het inpassen van het verlies in het eigen wereldbeeld of het (her)construeren van de wereld en het wereldbeeld.

Het in stand houden of ontwikkelen van een ondersteunend sociaal netwerk en het aangaan van nieuwe hechtingsrelaties.

Het kunnen deelnemen aan het dagelijks functioneren op verschillende levensdomeinen.

 

Wat heb jij nodig?

Tijdens de persoonlijke begeleiding gaan we samen op zoek naar wat jij nodig hebt bij het balanceren tussen ervaren en handelen, bij het zetten van stappen , bij het aangaan van uitdagingen en het benaderen van de taken. We maken daarbij gebruik van uiteenlopende werkvormen. Kwetsbaarheid, verdriet, kracht en groei: het mag er allemaal zijn.

 

De ervaringsdeskundige benaderingswijze
 

‘Zien wat er te zien is: mooi en lelijk

voelen wat er te voelen is: weldadig en pijnlijk

zien en voelen wat er nooit was en ook nooit zal zijn

Want waar schaduw is, is licht.’

Citaat G.G.M. ten Kortenaar

 

 

Ik weet uit ervaring

hoe het is om iemand die belangrijk voor je is te verliezen

hoe het is om te beseffen dat diegene nooit meer

in levende lijve voor je zal staan

hoe het is om je kinderen te zien rouwen

hoe het is om de brokstukken bij elkaar te vegen

hoe het is dat het nooit echt over gaat

hoe het is om desondanks wel verder te gaan

Ik besef ook dat elk proces uniek is.

Laatste wijziging: 2017/01/06
© Godelieve ten Kortenaar
Boven Terug